Concurs 7 solars públics

L’Ajuntament de Barcelona convoca un concurs per destinar 7 solars públics a cooperatives en cessió d’ús. Fins el 9 de febrer de 2017 està obert el període per presentar-se i podeu trobar més informació a la nota de premsa de l’Ajuntament i les bases del concurs en aquest enllaç.

Al mes de maig de 2017  s’ha resolt el concurs  i podeu trobar més informació sobre la seva resolució en aquest enllaç.

 

solars

Informació general del concurs

Qui es pot presentar al Concurs?
– Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús
– Entitats sense ànim de lucre (tindran 4 mesos per a constituir-se com a cooperativa d’habitatges en cessió d’ús)

Quin es el termini per presentar-se?
9 de febrer de 2017

Qui pot accedir a un habitatge en cessió d’ús?
– Persones sòcies de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús
– Han de complir amb els requisits d’habitatge de protecció oficial de lloguer en règim general
– Han de poder fer front al capital social exigit i la quota mensual establerta

Quins terminis s’estableixen?
– 6 mesos per sol·licitar la llicència d’obra
– 6 anys per construir i fer la transmissió de la cessió d’ús de l’habitatge

Quina documentació caldrà presentar?
1. Documentació administrativa
– NIF, escriptures
– Solvència econòmica i financera
– Solvència tècnica

2. Proposta per a la valoració subjectiva
– Pla econòmic i financer
– Proposta arquitectònica (avantprojecte: text 1 A4 i gràfic 2 A3)
– Desenvolupament de les obres (pressupost, terminis, programa..)
– Manteniment i conservació a l’edifici (programació, periodicitat…)
– Proposta col·laborativa o de vida en comunitat

3. Proposta per a la valoració objectiva
– Oferta de cànon
– Referències tècniques per les millores en l’edifici

Com es valoraran les Propostes?
(Valoració màxima en 100 punts i mínima de 60 punts)

1. Valoració judici de valor (Comitè d’experts) –
85 punts
10 punts – Proposta de barri i integració social i necessitats de les persones sòcies
35 punts – Proposta arquitectònica i de vida en comú
5 punts   – Proposta de procés de l’obra
5 punts   – Proposta de conservació i manteniment
30 punts – Responsables directes de la promoció, construcció i gestió dels hab.

 2. Valoració objectiva  – 15 punts
5 punts – Oferta millorada del cànon (>1.000€)
5 punts – Millora de la lletra B d’eficiència energètica a la A
3 punts – Millora condicions acústiques
1 punt  – Millora tèrmica
1 punt  – Millora condicions infiltració

Què he de fer per presentar-me al concurs?

1. Trobar el grup, a través de:
a. Grups d’afinitat (amics, familiars, entorn social…)
b. Grups o cooperatives existents amb llista d’espera o vacants
c. Cooperatives d’habitatge paraigua, amb llistes per formar grups

2. Definir el projecte
Treball intern del grup amb acompanyament tècnic pluridisciplinar

3. Obtenció del solar
Presentar-se al concurs per obtenir un solar públic.

4. Realització de les obres i contracte de cessió d’ús
Promoure la construcció de l’edificació i adjudicació dels habitatges en cessió d’ús a les persones sòcies.